Srijeda, 15.9.2021.

8.30-10.00 – Prijava sudionika i podjela materijala

10.00-10.30Svečano otvaranje Skupa

Voditelji: Ranka Godec i Gordana Pehnec

10.30-11.30 Uvodna predavanja

Voditelji: Ranka Godec i Gordana Pehnec

 1. Richard Mills: GLOBAL AIR POLLUTION: LESSONS FROM THE LAST 20 YEARS
 2. Sandra Krmpotić,Nina Zovko, Gordan Došen: PREGLED ZAKONODAVSTVA IZ PODRUČJA KVALITETE ZRAKA NA NACIONALNOJ I EU RAZINI
 3. Vedranka Bobić: SUDSKA PRAKSA I VJEŠTAČENJE FAKTORA OKOLIŠA KOJI NISU OBUHVAĆENI ZAKONSKIM PROPISIMA – MIRISI

11.30-12.00 – Odmor

12.00-12.45Tema 1 – Upravljanje kvalitetom zraka – inspekcija i nadzor

Voditelji: Nina Zovko i Vladimira Vađić

 1. Mirela Poljanac,Elvira Horvatić Viduka, Nirvana Franković Mihelj, Iva Švedek, Vladimir Jelavić, Valentina-Delija Ružić: SINERGIJA POLITIKA ZA UČINKOVITIJE RJEŠAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA I ONEČIŠĆENJA ZRAKA U HRVATSKOJ
 2. Martina Beuk: EMISIJE U ZRAK PRIJAVLJENE U REGISTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA (ROO)
 3. Vedran Vađić, Iva Baček, Predrag Hercog: PRAVILO ZAOKRUŽIVANJA I RELEVANTNI PERCENTILI

12.45-12.55 – Predstavljanje sponzora:

12.55-14.00 – Odmor za ručak

14.00-15.15 – Tema 2 – Emisije onečišćenja u atmosferu

Voditelji: Ivan Bešlić i Vedran Vađić

 1. Željko Keliš, Kornelija Bogdan, Mihael Polenus, Goran Butković, Luka Cerovečki, Petar Pukljak: EMISIJE ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI IZ ŠAHTNE PEĆI ZA PROIZVODNJU VAPNA I UTVRĐIVANJE NMHOS U TVRTKI INTERCAL CROATIA d.o.o.
 2. Ivana Roksa, Monika Babačić, Tamara Tarnik: TERMOENERGETSKA POSTROJENJA HEP-a U EU-ETS-u
 3. Tamara Tarnik, Ivana Roksa, Monika Babačić: EUROPSKA KLIMATSKA POLITIKA I NJEN UTJECAJ NA HRVATSKI ELEKTROENERGETSKI SUSTAV
 4. Josipa Hećimović, Ksenija Papa: UTJECAJ SIROVINE I GORIVA NA EMISIJE SO2 I TOC U POSTROJENJU NEXE D.D.
 5. Darijo Brzoja, Velimir Milić: ANALIZA ODZIVA ADMS-URBAN I LOTOS-EUROS MODELA NA SMANJENJE EMISIJA NA PODRUČJU ZAGREBAČKE REGIJE

15.15-15.35 – Predstavljanje sponzora:

15.35-15.45 – Odmor

15.45-17.15 – Tema 3 – Onečišćenje vanjske atmosfere

Voditelji: Mirjana Čačković i Silvije Davila

 1. Zvjezdana Bencetić Klaić, Manuel A. Leiva-Guzmán, and Andrijana Brozinčević: RAZINE ATMOSFERSKIH LEBDEĆIH ČESTICA U NACIONALNOM PARKU PLITVIČKA JEZERA TIJEKOM LJETA I JESENI
 2. Vedrana Džaja Grgičin, Velimir Milić: ODREĐIVANJE PORIJEKLA ONEČIŠĆENJA LEBDEĆIM ČESTICAMA IZNAD HRVATSKE KORISTEĆI LOTOS-EUROS KEMIJSKI MODEL
 3. Ivan Bešlić, Silvije Davila, Ranka Godec, Ivana Jakovljević, Zdravka Sever Štrukil, Silva Žužul, Jasmina Rinkovec, Valentina Gluščić: PROCJENA DOMINANTNIH IZVORA ONEČIŠĆENJA ZRAKA U ZAGREBU PRIMJENOM PMF RECEPTORSKOG MODELA
 4. Darijo Brzoja, Astrid Manders, Velimir Milic, Vesna Gugec: USPOSTAVA SUSTAVA ZA MODELIRANJE KVALITETE ZRAKA U GRADU ZAGREBU
 5. Gordana Pehnec, Ivan Bešlić, Silvije Davila, Ivana Jakovljević, Zdravka Sever Štrukil, Valentina Gluščić: UTJECAJ MJERA ZA SUZBIJANJE COVID-19 NA KVALITETU ZRAKA U GRADU ZAGREBU
 6. Velimir Milić, Vedrana Džaja Grgičin, Darijo Brzoja: PRIMJENA REGIONALNOG KEMIJSKOG TRANSPORTNOG MODELA LOTOS-EUROS NAD PODRUČJEM REPUBLIKE HRVATSKE

17.15-17.30 – Odmor

17.30-18.15 – Tema 3 – Onečišćenje vanjske atmosfere – nastavak

Voditelji: Jasmina Rinkovec i Darijo Brzoja

 1. Marko Marić, Ivana Hrga, Adela Krivohlavek: EKOLOŠKA KARTA GRADA ZAGREBA – KVALITETA ZRAKA
 2. Ranka Godec, Martina Šilović Hujić, Valentina Gluščić, Ivan Bešlić, Silvije Davila, Ivana Hrga, Marko Marić: EKOLOŠKA KARTA GRADA ZAGREBA – OSVRT NA UGLJIK
 3. Suzana Sopčić, Gordana Pehnec: RAZINE ANHIDRIDNIH ŠEĆERA U PM10 LEBDEĆIM ČESTICAMA KROZ ČETIRI GODIŠNJA DOBA 2020. GODINE

Četvrtak,16.9.2021.

9.00-11.00 – Tema 7 – EFCA sekcija: “Air pollution from shipping emissions”

Voditelj: Andrzej Jagusiewicz

 1. Andrzej Jagusiewicz: SHIPPING AS AN AGGRESSIVE SECTOR OF ULTRAFINE PARTICLES (UfP) EMISSIONS
 2. Nadine Allemand, Grégoire Bongrand: MARITIME SHIPPING EMISSIONS, REDUCTION TECHNIQUES AND THEIR COSTS
 3. Matija Široka, Stjepan Piličić, Teodora Milošević, Ignacio Lacalle, Luka Traven: PORT ENVIRONMENTAL INDEX
 4. Ana Alebić-Juretić: CHARACTERIZATION OF MARITIME IMPACT ON AIR QUALITY IN THE PORT CITIES OF RIJEKA (CROATIA) AND VENICE (ITALY)  
 5. Zdenko Franić: SYSTEM OF MONITORING, REPORTING AND VERIFICATION OF CO2 EMISSIONS IN MARITIME TRANSPORT
 6. Sari Repka, Anne Erkkilä-Välimäki, Jan Eiof Jonson, Maximilian Posch, Janne Törrönen Jukka Pekka Jalkanen: ASSESSING THE COST AND ENVIRONMENTAL BENEFITS OF IMO REGULATIONS OF SHIP-ORIGINATED SOX AND NOX EMISSIONS IN THE BALTIC SEA (prezentira Andrzej Jagusiewicz)  

Panel diskusija (moderator John Murlis)

11.00-11.30 – Odmor

11.30-12.15 – Tema 4 – Razvoj i provjera mjernih metoda

Voditelji: Silva Žužul i Velimir Milić

 1. Anka Ozana Čavlović, Ivan Bešlić, Stjepan Pervan, Silvana Prekrat, Miljenko Klarić: PRIMJENA FOTOMETRIJE PRI ODREĐIVANJU MASENE KONCENTRACIJE ČESTICA TERMIČKI MODIFICIRANOG TVRDOG DRVA
 2. Silvije Davila, Gordana Pehnec, Ivan Bešlić: ISKUSTVA SA RADOM ELEKTROKEMIJSKIH SENZORA ZA PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA OD 2014. DO 2021.
 3. Predrag Hercog, Vedran Vađić, Zlatko Grgić: OBRADA REZULTATA ISPITIVANJA SPOSOBNOSTI ZA MJERENJA SO2 I CO U ZRAKU ODRŽANIH U HRVATSKOJ OD 2010. DO 2018.

12.15-12.35 – Predstavljanje sponzora:

12.35-13.30 Poster sekcija

 1. Borna Božiković, Domagoj Mihajlović, Luka Mrvoš: USPOREDNA MJERENJA KONCENTRACIJE PRIZEMNOG OZONA U VANJSKOM ZRAKU NA MP KARLOVAC-1 I MP VARAŽDIN-1 ANALIZATORIMA RAZLIČITIH PROIZVOĐAČA
 2. Goran Gajski, Marko Gerić, Mirta Milić, Vilena Kašuba, Katarina Matković, Gordana Pehnec, Silvije Davila, Ivana Jakovljević, Ante Cvitković, Mandica Sanković, Antun Šumanovac, Ana-Marija Domijan, Irena Brčić Karačonji, Irina Guseva Canu, Pascal Wild, Nancy Hopf: USUSRET NOVOM PROJEKTU: HUMNap – ONEČIŠĆENJE ZRAKA I BIOMARKERI UČINKA U LJUDI
 3. Valentina Gluščić, Iva Šimić, Gordana Pehnec: PROSTORNA RASPODJELA IONA U UKUPNOJ TALOŽNOJ TVARI NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA
 4. Ivana Hrga, Iris Bujas, Barbara Stjepanović, Anita Vucić, Ana Večenaj, Mirjana Špehar, Ivan Ivanec, Nikolina Furlan, Itana Bokan Vucelić, Danijela Peroš-Pucar, Marijana Matijić Cvjetović, Ivana Brnica, Mirna Mamić, Tatjana Puljak, Nina Vuletin, Željka Cerovac, Zdenka Šušić, Mirta Eberhard, Marija Mulanović Smolčić, Vesna Kauzlarić, Lea Ivančić, Martina Nadih, Jasenka Babić, Adela Krivohlavek, Dragoslav Dragojlović: PELUDNE ALERGIJE – PRAVOVREMENA INFORMACIJA PUTEM APLIKACIJE „PELUDNA PROGNOZA“
 5. Karla Jagić, Marija Dvoršćak, Blanka Tariba Lovaković, Darija Klinčić: UTJECAJ ČIMBENIKA IZ KUĆANSTVA NA KONCENTRACIJE SPOJEVA PBDE I ELEMENATA U TRAGOVIMA U KUĆNOJ PRAŠINI
 6. Valentina Jagić, Vesna Gugec: IZRADA VIŠEKORISNIČKE BAZE PODATAKA KVALITETE ZRAKA U GIS SUSTAVU ZA PODRUČJE REPUBLIKE HRVATSKE
 7. Ivana Jakovljević, Zdravka Sever Štrukil, Gordana Pehnec: USPOREDBA ULTRAZVUČNE EKSTRAKCIJE I UBRZANE EKSTRAKCIJE OTAPALOM PRI ODREĐIVANJU PAU U LEBDEĆIM ČESTICAMA
 8. Patricija Kapš, Kristina Jazvo, Vesna Sarajčić: KONTROLA I VALIDACIJA PODATAKA MJERENJA KVALITETE ZRAKA NA DRŽAVNOJ MREŽI ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA
 9. Zdenko Mlinar, Ivančica Kovaček, Vesna Bogdan: USPOSTAVA METODE ZA OTKRIVANJE SARS-CoV-2 U ZRAKU
 10.  Marija Surić Mihić, Branko Petrinec, Gordana Marović, Ivan Bešlić, Silvije Davila, Luka Pavelić i Jasminka Senčar: ONEČIŠĆENJE ZRAKA 106Ru NAD EUROPOM, drugi dio: TRAGOVI 106Ru U PM10 DILJEM HRVATSKE
 11.  Ivan Pavičić, Ana Marija Marjanović Čermak: PRISUTNOST AZBESTNIH VLAKANA U ZRAKU U ZGRADI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA ZAGREB
 12.  Nenad Periš, Angela Stipišić: KONCENTRACIJE PRIZEMNOG OZONA U ZRAKU NA PODRUČJU GRADA SPLITA
 13.  Branko Petrinec, Marko Šoštarić, Dinko Babić, Jasminka Senčar: ONEČIŠĆENJE ZRAKA 106Ru NAD EUROPOM Prvi dio: GAMASPEKTROMETRIJSKA MJERENJA 106Ru U HRVATSKOJ
 14.  Jasmina Rinkovec, Magdalena Vincetić, Gordana Pehnec, Silva Žužul,  Silvije Davila, Ivan Bešlić: PLATINA, PALADIJ I RODIJ U ZRAKU ZAGREBA
 15. Zdravka Sever Štrukil, Ivana Jakovljević, Ranka Godec, Gordana Pehnec: KANCEROGENA AKTIVNOST POLICIKLIČKIH AROMATSKIH UGLJIKOVODIKA U PM1 FRAKCIJI LEBDEĆIH ČESTICA U ZAGREBU
 16. Stipica Šarčević, Irena Katanec: OCJENA KVALITETE ZRAKA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE  NA OSNOVI REZULTATA MJERENJA 2016.-2020. S OBZIROM NA ONEČIŠĆENJA LEBDEĆIM ČESTICAMA PM10 I PM2.5 TE NO2 I OZONOM
 17. Magdalena Vincetić, Jasmina Rinkovec, Silva Žužul, Ivan Bešlić, Silvije Davila, Ivana Hrga, Adela Krivohlavek: METALI U PM10 FRAKCIJI LEBDEĆIH ČESTICA U ZIMSKOM RAZDOBLJU NA RAZLIČITIM LOKACIJAMA U ZAGREBU 

13.30-14.00 – Tema 8 – IUAPPA SPECIAL SESSION: „Covid-19 and air pollution: exploring the links“

Voditelji: Richard Mills and John Murlis

 1. Vincent-Henri Peuch: THE WMO REPORT ON COVID-19 AND AIR POLLUTION:   PRELIMINARY CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS

14.00-14.30 – Odmor za ručak

14.30-16.00 – Tema 8 – IUAPPA SPECIAL SESSION: „Covid-19 and air pollution: exploring the links“ – nastavak

Voditelji: Richard Mills and John Murlis

 1. Robert Maynard:AIR POLLUTION AND THE COVID-19 PANDEMIC: A REVIEW OF SOME INITIAL STUDIES
 2. Chiara Copat: THE ROLE OF AIR POLLUTION (PM10 AND NO2) IN COVID-19 SPREAD AND LETHALITY
 3. Young Sunwoo: REDUCTION OF AIR POLLUTION DUE TO COVID-19 IN THE SEOUL METROPOLITAN AREA
 4. Heather Watson: UNDERSTANDING THE RELATIONSHIPS BETWEEN COVID-19 AND AIR POLLUTION: PROGRESS SO FAR AND PRIORITIES FOR FUTURE WORK

16.00-16.30 – Odmor

16.30-16.40 – Predstavljanje sponzora:

16.45-17.45 – Tema 5 – Procjena izloženosti onečišćenjima u zraku i učinci na zdravlje

Voditelji: Željka Zgorelec i Ivana Jakovljević

 1. Kaća Piletić, Dijana Tomić Linšak, Marin Repustić, Ivana Gobin: UTJECAJ PLINOVITOG OZONA NA KVALITETU ZRAKA U BOLNIČKOM OKOLIŠU
 2. Lucija Ražov, Nikolina Furlan, Ivana Gobin, Gabrijela Begić, Dijana Tomić Linšak, Goran Crvelin, Željko Linšak: UČINKOVITOST FILTRIRANJA BAKTERIJA RAZLIČITIH VRSTA ZAŠTITNIH MASKI
 3. Ivana Hrga, Ana Večenaj, Barbara Stjepanović, Jasenka Babić, Dragoslav Dragojlović, Adela Krivohlavek: ZASTUPLJENOST PELUDA BREZE U ZRAKU GRADA ZAGREBA I UTJECAJ NA ZDRAVLJE I KVALITETU ŽIVOTA
 4. Zdenka Šušić, Mirta Eberhard, Hrvoje Mrkonjić, Ivan Damjanović: DVADESET GODINA MJERENJA KONCENTRACIJEPELUDAAMBROZIJE (Ambrosia artemisiifolia L.) U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI

17.45-18.30 –  Tema 6 – Zaštita zraka u sustavu prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša

Voditelji: Ivan Pavičić i Ivana Hrga

 1. Željka Zgorelec, Jasmina Rinkovec, Gordana Pehnec, Milan Mesić, Ivica Kisić, Igor Bogunović, Aleksandra Perčin, Ivana Šestak, Darija Bilandžija, Marija Galić, Iva Hrelja: KONCENTRACIJE Pt, Pd i Rh U ZRAKU, TLU I VEGETACIJI GRADA ZAGREBA
 2. Silva Žužul, Valentina Gluščić, Iva Šimić, Abra Penezić, Andrea Milinković, Sanja Frka: TEŠKI METALI U TALOŽNOJ TVARI U OKOLICI ŠIBENIKA
 3. Iva Šimić, Gordana Mendaš Starčević, Ranka Godec, Martina Šilović Hujić, Gordana Pehnec: ORGANSKE ONEČIŠĆUJUĆE TVARI U UKUPNOJ TALOŽNOJ TVARI NA PODRUČJU ZAGREBA I OKOLICE JUŽNO OD RIJEKE SAVE

20.00 – Svečana večera

Petak, 17.09.2021.

9.00-10.30 – Okrugli stol – Završna rasprava po svim temama Skupa

10.30-11.00 – Zatvaranje Skupa

Ekskurzija

  – predavanje na hrvatskom jeziku

– predavanje na engleskom jeziku

error: Content is protected !!
hrHrvatski